ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมสวนพฤกศาสตร์
 
     
1. เปิดโปรแกรมโดยเลือกเมนู Start > All Programs > SaiyaThai> Saiyathai Botanic Garden 2.0.0  
     
     
     
2. หน้าหลักของโปรแกรมประกอบด้วย
   1) ชื่อทั่วไปของพืชและจำนวนพืชที่มีอยู่ในฐานข้อมูล
   2) ปุ่ม “ข้อมูลพรรณไม้ ” แสดงรายละเอียดของพืชในส่วนของฐานข้อมูล  ซึ่งเราสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้
   3) ปุ่ม “เว็บเพจ ” แสดงหน้าเว็บเพจที่มีอยู่  ซึ่งเราสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้
   4) รูปภาพพรรณไม้ทั้งหมด 12 ภาพ  สามารถขยายเป็นภาพใหญ่ได้
     
หน้าหลักของโปรแกรม ภาพบน
   
   
ข้อความบรรยายในส่วนของฐานข้อมูล ภาพบน
   
   
ไฟล์เว็บเพจของพืชชนิดนั้นๆ้ ภาพบน
   
   
ภาพขยายใหญ่ขึ้นเมื่อคลิ๊กที่ภาพแต่ละภาพ