การใช้งานเมนู
1.เมนูหลักประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนู

   - เมนูย่อย “หน้าหลักสายยาไทย”  ใช้เปิดเว็บไซต์  www.saiyathai.com
   - เมนูย่อย “สวนพฤกษศาสตร์สายยาไทย”  ใช้เปิดดูสวนพฤกษศาสตร์สายยาไทย  มีพืชสมุนไพรกว่า 400 ชนิด
   - เมนูย่อย “ปิดโปรแกรม”  ใช้ออกจากโปรแกรม
   
 
   
2.เมนู “หมวดหมู่” ประกอบด้วยเมนูย่อย 28 เมนู

   - เมนูย่อย “ชื่อทั่วไป” แสดงรายชื่อทั่วไป(ชื่อหลัก)  เช่น ขมิ้นชัน
   - เมนูย่อย “ชื่อท้องถิ่น” แสดงรายชื่อท้องถิ่น เช่น ขมิ้นชันมีชื่อท้องถิ่นหลายชื่อคือ ขมิ้น ขมิ้นแกง หมิ้น ขี้มิ้น เป็นต้น
   - เมนูย่อย “ชื่อวิทยาศาสตร์” แสดงรายชื่อวิทยาศาสตร์อย่างย่อ เช่น ขมิ้นชัน  ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Curcuma domestica Valeton
   - เมนูย่อย “ชื่อสามัญ” แสดงรายชื่อสามัญของพืชเป็นภาษาอังกฤษ
   - เมนูย่อย “ชื่อวงศ์” แสดงรายชื่อวงศ์ของพืช เช่น ขมิ้นชัน ชื่อวงศ์คือ ZINGIBERACEAE
   - เมนูย่อย “สารสำคัญในพืช” แสดงรายชื่อสารเคมีชนิดต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญในพืช
   - เมนูย่อย “การใช้ประโยชน์ทางยาหรืออื่นๆ” คือการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก้อาเจียน ยารักษาโรคผิวหนัง หรือการใช้เป็นสารเคมีไล่แมลง
   - เมนูย่อย “อันตรายและข้อควรระวัง” เป็นเมูย่อยที่เพิ่มขึ้นในเวอร์ชั่น  2.0.0  บอกอันรายและข้อควรระวังเกี่ยวกับพืชนั้นๆ
   - เมนูย่อย “ชนิดลำต้น” เป็นการแบ่งพืชตามลักษณะลำต้น เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เลื้อยหรือไม้เถา
   - เมนูย่อย “ลำต้นพิเศษ” เป็นการแบ่งพืชตามลักษณะลำต้นที่เปลี่ยนไปทำหน้าที่ต่างๆกัน เช่น ลำต้นสะสมอาหาร ลำต้นขยายพันธุ์ ลำต้นเกี่ยวพัน
   - เมนูย่อย “ชนิดของใบ” เป็นการแบ่งพืชตามชนิดของใบ เช่น ใบเดี่ยว ใบประกอบ
   - เมนูย่อย “รูปทรงใบ” เป็นการแบ่งพืชตามรูปร่างของใบ เช่น ใบรูปวงรี ใบรูปไข่ ใบรูปไข่กลับ หรือใบรูปอื่นๆ
   - เมนูย่อย “การเรียงใบ” เป็นการแบ่งพืชตามการจัดเรียงตัวของใบ เช่น เรียงสลับ เรียงตรงข้าม เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก เรียงเป็นวงรอบ
   - เมนูย่อย “ลักษณะเส้นใบ” เป็นการแบ่งพืชตามการจัดเรียงตัวของเส้นใบ เช่น เส้นใบแบบร่างแห เส้นใบแบบขนาน
   - เมนูย่อย “ลักษณะหูใบ” เป็นการแบ่งพืชตามลักษณะหูใบ เช่น หูใบข้างก้านใบ หูใบติดแนบก้านใบ หูใบระหว่างก้านใบ หูใบแบบปลอก หูใบแบบลิ้นใบ
   - เมนูย่อย “ชนิดของดอก” เป็นการแบ่งพืชตามชนิดของดอก เช่น ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกไม่สมบูรณ์เพศ
   - เมนูย่อย “ใบประดับดอก” เป็นการแบ่งพืชตามลักษณะใบประดับดอก เช่น ใบประดับคล้ายใบ ใบประดับคล้ายกลีบดอก ใบประดับแบบเกล็ด
   - เมนูย่อย “รูปกลีบดอก” เป็นการแบ่งพืชตามรูปแบบของกลีบดอก เช่น กลีบดอกแยก กลีบดอกเชื่อมกัน
   - เมนูย่อย “การเรียงกลีบดอก” เป็นการแบ่งพืชตามลักษณะการเรียงกลีบดอก เช่น เรียงกลีบจรดกัน เรียงกลีบบิดเวียน เรียงกลีบซ้อนเหลื่อม เรียงกลีบรูปดอกถั่ว
   - เมนูย่อย “สมมาตรดอก” เป็นการแบ่งพืชตามลักษณะสมมาตรของดอก เช่น สมมาตรตามรัศมี สมมาตรด้านข้าง
   - เมนูย่อย “วงกลีบเลี้ยง” เป็นการแบ่งพืชตามลักษณะวงกลีบเลี้ยงของดอก เช่น กลีบเลี้ยงเชื่อมกัน กลีบเลี้ยงติดทน กลีบเลี้ยงเป็นขน 
                 กลีบเลี้ยงเปลี่ยนเป็นรยางค์ กลีบเลี้ยงที่ลดรูป
   - เมนูย่อย “ชนิดเกสรเพศเมีย” เป็นการแบ่งพืชตามลักษณะชนิดเกสรเพศเมีย เช่น เกสรเพศเมียเดี่ยว เกสรเพศเมียประกอบ
   - เมนูย่อย “ตำแหน่งรังไข่” เป็นการแบ่งพืชตามตำแหน่งรังไข่ เช่น รังไข่เหนือวงกลีบ รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ รังไข่ใต้วงกลีบ
   - เมนูย่อย “สมมาตรดอก” เป็นการแบ่งพืชตามลักษณะสมมาตรของดอก เช่น สมมาตรตามรัศมี สมมาตรด้านข้าง
   - เมนูย่อย “ชนิดช่อดอก” เป็นการแบ่งพืชตามลำดับการบานของดอก ความยาวของก้านดอกย่อย รวมทั้งช่อดอกแบบพิเศษ    เช่น ช่อแบบช่อกระจุก
                 ช่อแบบช่อกระจะ ช่อแบบช่อฉัตร ช่อพิเศษแบบช่อฉัตร ช่อพิเศษแบบช่อรูปถ้วย ช่อพิเศษแบบช่อมะเดื่อ
   - เมนูย่อย “ประเภทผล” เป็นการแบ่งพืชตามลักษณะของผล เช่น ผลเดี่ยว ผลกลุ่ม ผลรวม
   - เมนูย่อย “ระบบราก” เป็นการแบ่งพืชตามระบบราก เช่น ระบบรากแก้ว ระบบรากฝอย
   - เมนูย่อย “รากพิเศษ” เป็นการแบ่งพืชตามลักษณะรากพิเศษ เช่น รากหายใจ รากค้ำ รากพูพอน
 
   
3.เมนูกำหนดค่า  ประกอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนู

   - เมนูย่อย “เพิ่มขนาดอักษร” ใช้เพิ่มขนาดอักษร
   - เมนูย่อย “ลดขนาดอักษร” ใช้ลดขนาดอักษร
   - เมนูย่อย “กำหนดขนาดอักษรเป็นค่าเริ่มต้น” ให้ปรับขนาดอักษรเป็นค่ามาตรฐาน
   
 
   
4.เมนูช่วยเหลือ  ประกอบด้วยเมนูย่อยเมนูเดียว

   - เมนูย่อย “คู่มือการใช้งาน” อธิบายวิธีใช้โปรแกรม