ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
         โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่หลักคือใช้ปรับปรุงฐานข้อมูล  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสำหรับเวอร์ชัน 2.0.0 จะรวมเป็นโปรแกรมเดียว
กับโปรแกรมสวนพฤกษศาสตร์  ทำให้ใช้งานง่ายกว่าเวอร์ชัน 1.0.0 มาก   นอกจากนั้นเวอร์ชัน 2.0.0 นี้ได้ถูกออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลใหม่ให้รองรับ
จำนวนข้อมูลมากขึ้น เช่น ชื่อท้องถิ่น 30 ชื่อ (เดิม 15 ชื่อ) ,  สารสำคัญในพืช , การใช้ประโยชน์ อย่างละ 40 รายการ  นอกจากนั้นยังเพิ่มส่วนของ 
"อันตรายและข้อควรระวัง" เข้ามาด้วยในกรณีที่เป็นพืชมีพิษ

         การเปิดใช้งานโปรแกรม  ให้เลือกโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลดังภาพล่าง
 
   
     
ความสามารถของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
-  ใช้เพิ่มรายชื่อพรรณไม้ชนิดใหม่ๆลงฐานข้อมูล
-  ใช้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดพรรณไม้ เช่น ชื่อวงศ์ , ชื่อวิทยาศาสตร์ , ชื่อสามัญ(ภาษาอังกฤษ) , ชื่อท้องถิ่น , สารสำคัญในพืช
    การใช้ประโยชน์หรือสรรพคุณ , สัณฐานวิทยาของพืช , อันตรายและข้อควรระวัง
-  ใช้เพิ่มรูปภาพพรรณไม้ , ไฟล์เว็บเพจจากอินเทอร์เน็ต
   
     
1. หน้า 1/4   คือหน้าแรกเมื่อเปิดใช้งาน  ประกอบด้วย รายชื่อพรรณไม้ , ชื่อทั่วไป , ชื่อวงศ์ , รหัสพืช , ชื่อวิทยาศาสตร์ , ชื่อสามัญ(อังกฤษ) , ชื่อท้องถิ่น
   
 
     
   
     
2. หน้า 2/4   ประกอบด้วย  สารสำคัญในพืช , การใช้ประโยชน์หรือสรรพคุณ  สามารถเพิ่มได้สูงสุด 40 รายการ
     
   
     
3. หน้า 3/4   ประกอบด้วย  สัณฐานวิทยาของพืช , อันตรายและข้อควรระวัง      
     
   
     
4. หน้า 4/4   ประกอบด้วยส่วนที่ใช้เพิ่ม - ลบไฟล์ภาพสูงสุด 12 ภาพ   และส่วนที่ใช้เพิ่ม - ลบไฟล์เว็บเพจที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต