การใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล  
             
1. การเพิ่มรายชื่อพรรณไม้      
- สมมุติว่าเราจะเพิ่มสมุนไพรชนิดใหม่ชื่อ กระชาย ให้คลิกปุ่ม  “เพิ่มรายชื่อ ”  จะปรากฏช่องสีเหลืองหลังรายการ  “ชื่อทั่วไป ”   
 
       
           
  - พิมพ์ชื่อ กระชาย  ลงในช่องสีเหลือง  ส่วนช่องที่เหลือเราอาจปรับปรุงแก้ไขภายหลังได้์
           
   
           
 

- หากต้องการยืนยันที่จะเพิ่มให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล ”  หากต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม “ยกเลิก ”

           
       
           
  - ถ้าดูในรายการจะมีสมุนไพรชื่อกระชายเพิ่มเข้ามา
           
   
           
2. การปรับปรุงข้อมูล
           
  - เราสามารถทำการปรับปรุง  ชื่อวงศ์ , ชื่อวิทยาศาสตร์ , ชื่อสามัญ(ภาษาอังกฤษ) , ชื่อท้องถิ่น , สารสำคัญในพืช , การใช้ประโยชน์หรือสรรพคุณ
   สัณฐานวิทยาของพืช ,  อันตรายและข้อควรระวัง  ตามต้องการได้

                         ตัวอย่างในรูปเราพิมพ์ชื่อวงศ์  ZINGIBERACEAE  ลงไป
           
   
           
  - ให้คลิกปุ่ม “ปรับปรุง”  โปรแกรมจะให้เรายืนยันการปรับปรุงข้อมูล  ให้คลิกปุ่ม OK  หากไม่ต้องการให้คลิกปุ่ม Cancel
           
         
           
3. การลบรายชื่อพรรณไม้
           
     - เลือกชื่อพรรณไม้ที่ต้องการลบ  แล้วคลิกปุ่ม “ลบข้อมูล ”  โปรแกรมจะให้เรายืนยันการลบข้อมูล  ให้คลิกปุ่ม OK  หากไม่ต้องการให้คลิกปุ่ม Cancel 
           
   
           
  - เมื่อคลิกปุ่ม OK   ฐานข้อมูลพืชชนิดนั้นจะถูกลบไป