การปรับปรุงไฟล์ภาพและไฟล์เว็บเพจ

     
           
1. การเพิ่มไฟล์ภาพ      

      ไฟล์ภาพที่จะเพิ่มเข้าไปต้องมีนามสกุล .jpg  และควรลดขนาดไฟล์ภาพเพื่อประหยัดเนื้อที่ Harddisk (ควรเล็กกว่า 933 x 700 pixel)
โดยใช้โปรแกรม Photoshop เสียก่อน


- ให้คลิกปุ่มสีส้มไปที่หน้า 4/4   ซึ่งใช้สำหรับเพิ่มและลบไฟล์ภาพ

 
   
   
   
- คลิกเลือกตำแหน่งที่จะเพิ่มไฟล์ภาพ  แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มไฟล์ภาพ” จะปรากฏหน้าต่าง “ค้นหาไฟล์ภาพ ” ดังรูปด้านล่าง
   เลือกภาพที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม “Open”
   
   
- ไฟล์ภาพเพิ่มตรงตำแหน่งที่เราเลือก  ในตัวอย่างคือตำแหน่งที่ 4
   
 
               
2. การลบไฟล์ภาพ

การลบไฟล์ภาพหากเป็นไฟล์ภาพที่ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมสวนพฤกษศาสตร์ จะต้องหาไฟล์ใหม่มาทดแทนตรงตำแหน่งนั้นเสมอ
จึงควรหลีกเลี่ยงลบไฟล์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรม

- สมมุติว่าต้องการลบไฟล์ภาพที่ 4  ให้คลิกเลือกภาพตำแหน่งที่ 4

   
 
   
- คลิกปุ่ม “ลบไฟล์ภาพ”  โปรแกรมจะให้เรายืนยันการลบไฟล์ภาพ  ให้คลิกปุ่ม OK  หากไม่ต้องการให้คลิกปุ่ม Cancel   
   
     
   
3. การเพิ่มไฟล์เว็บเพจ
     
  เราสามารถ  Download ไฟล์เว็บเพจสวยๆจากอินเทอร์เน็ต  แล้วบันทึกเป็นนามสกุล .mht  แล้วทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- สมมุติเราต้องการเพิ่มไฟล์เว็บเพจของ “คำฝอย” ดังภาพด้านล่างลงในฐานข้อมูล
   
- ให้คลิกปุ่มสีส้มไปที่หน้า 4/4    แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มเว็บเพจ – (2)
   
 
   
- จะปรากฏหน้าต่าง “ค้นหาไฟล์ *.mht”      เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม “Open”
   
- ไฟล์ที่เราเพิ่มจะปรากฏในส่วนของเว็บเพจด้านล่าง
   
 
   
- เปิดโปรแกรมสวนพฤกษศาสตร์สายยาไทย  >  เลือกรายการ “คำฝอย”  >  คลิกปุ่ม “เว็บเพจ ”
   
- ให้คลิกปุ่ม “ต่อไป” เพื่อดูเว็บเพจลำดับที่ 2 ที่เราเพิ่มใหม่
   
4. การลบไฟล์เว็บเพจ
- คลิกปุ่ม “ลบเว็บเพจ”
   
- เมื่อคลิกปุ่ม “ลบไฟล์ .mht”  โปรแกรมจะให้เรายืนยันการลบไฟล์เว็บเพจ    ให้คลิกปุ่ม OK  หากไม่ต้องการให้คลิกปุ่ม Cancel